Skip Navigation
*To search for student contact information, login to FlashLine and choose "My Campus" tab.

Search by campus:

 

Guqin

David Mingyue Liang (qin)

 
 

Zheng

Xue-jun Guo (zheng)
Miao-xing Pan (zheng)
Wei Wang (zheng)
Xiao-ming Zhu (zheng)

 
 

Erhu

Chen Jun (erhu)

 
 

Pipa

Wei Yang (pipa)
Tao Zhou (pipa)

 
 

Dizi

Qing-bao Kong (dizi)

 
 

Suona

Ying Liu (suona)

Shanghai Philharmonic Orchestra

Ren-chang Fu (Conductor)

 
 

Sizhu ensemble

Silk and Bamboo Ensemble